Bibliography

Rhetoric for Innovative Education

Output 2 Online Course in Rhetoric

Learning module

Bibliography

 • Traditional and modern rhetorical paradigm

 • Speech structure: techniques and approaches. Practical assignments

 • Presentations. Practical assignments

 • Media rhetoric. Practical assignments

 • Podcast. Practical assignments

 • Business meeting. Practical assignments

 • Sample model for preparation, implementation and evaluation

 • Bibliography

Bibliography

 • Ангова, С. (2020). Подкастът в професионалната журналистика, Медии и обществени комуникации, бр. 44, https://mediajournal.info/?p=item&aid=411. последно посещение на 12.09.2021.

Angova, S. (2020). The Podcast in Professional Journalism, Media and Public Communications, No. 44, https://media-journal.info/?p=item&aid=411. last accessed 12.09.2021.

 • Антова, Д. и др. (2021). Комуникационни и презентационни умения в международна среда. Подкастът като начин на презентиране. София: Дипломатически институт. ИК „Георги Победоносец”, 80-85.

Antova, D. et al. (2021). Communication and presentation skills in an international environment. The podcast as a way of presentation. Sofia. Georgi Pobedonosets, 80-85.

 • Антова, Д. (2021). Медийните подкасти в България: видове и особености. колективна монография Реториката и комуникациите през 21 век: теории, методи, практики”, 178-199, публикувана и онлайн в сайта на Института по реторика и комуникации, https://www.iorc.info/

Antova, D. (2021). Collective monograph “Rhetoric and communication in the 21st century: theories, methods, practices, 178-199, also published online on the website of the Institute of Rhetoric and Communication, https://www.iorc.info/.

 • Вълков, И., Минев, Г., Лозанова, А. (2021). Скритите възможности на университетските подкасти в България и Европа, Реторика и комуникации, бр. 49, октомври 2021. 52-79, https://rhetoric.bg/

Valkov, I., Minev, G., Lozanova, A. (2021). The hidden possibilities of university podcasts in Bulgaria and Europe, Rhetoric and Communications, No. 49, October 2021. 52-79, https://rhetoric.bg/

 • Григорова, Г. (2019). Развитие на българската подкаст
  сцена в периода 2014
  2019, Медиалог/ Medialog, бр. 6/2: 290-318, www.medialogbg.com. последно посещение на 12.09.2021.

Grigorova, G. (2019). Development of the Bulgarian podcast

scene in the period 2014-2019, Medialog, no. 6/2: 290-318, www.medialog-bg.com. last accessed 12.09.2021.

 • Илиева, Д. (2020). Комуникация навреме и намясто. София: ИК „Божидар Данев” ООД.

Ilieva, D. (2020). Communication on time and on place. Sofia.

 • Мавродиева, И. (2002). Интервю за работа. София: СемаРШ.

Mavrodieva, I. (2002). Job interview. Sofia: SemaRSh.

 • Мавродиева, И. (2007). Как да презентираме успешно? София: Кота7.

Mavrodieva, I. (2007). How to present successfully? Sofia: Kota7.

 • Мавродиева, И. (2010). Образци на съвременното красноречие. Христоматия. София: СемаРШ.

Mavrodieva, I. (2010). Samples of Contemporary Eloquence. Christomathy. Sofia.

 • Мавродиева, И. (2010). Виртуална реторика. От дневниците до социалните мрежи. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Mavrodieva, I. (2010). Virtual rhetoric. From diaries to social networks. Sofia: Kliment Ohridski University Press.

 • Мавродиева, И. (2013). Реторика и пъблик рилейшънс. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Mavrodieva, I. (2013). Rhetoric and Public Relations. Sofia: Kliment Ohridski University Press.

 • Мавродиева, И, Гешева, М. Бизнес комуникации. София: БгУчебник.

Mavrodieva, I., Gesheva, M. Business communication. Sofia: BgUchebnik.

 • Мавродиева, И., Серезлиев, С., Недков, С., Петков, Г., Тодор Симеонов, Антова, Д., Касабова, И. (2021). Комуникационни и презентационни умения в международна среда. София: ИК „Георги победоносец”.

Mavrodieva, I., Serezliev, S., Nedkov, S., Petkov, G., Todor Simeonov, Antova, D., Kasabova, I. (2021). Communication and presentation skills in an international environment. Sofia: Diplomatic Institute. Georgi Pobedonosets Publishing House.

 • Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен речник по обща и политическа реторика. София: УИ „Св. Климент Охридски”.

Stefanova, N. (2015). A short glossary of general and political rhetoric. Sofia: Kliment Ohridski University Press.

 • Gallo, C. (2014). Talk like TED. The 9 public-speaking secrets of the owrld’s top minds. New York: St. Martin’s Press.

 • Zagar, I. (2019). Pedagogical communication: traditional and digital. Second International Scientific Conference. Veliko Tarnovo: Faber, pp. 13-31. Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална. Втора международна научна конференция. Велико Търново: Фабер, 2019, с. 13-31.

 • Zagar, I. (2019). Second International Scientific Conference. Veliko Tarnovo: Faber, pp. 13-31. Pedagogical communication: traditional and digital. Second International Scientific Conference. Veliko Tarnovo: Faber, 2019, pp. 13-31.